ᐋᕐᓗᒃ II

ᐃᒃᑭᓇᕐᑐᒥ ᐃᒪᖓᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑑᑉ ᖃᓕᕋᓕᕆᔨ

ᐋᕐᓗᒃ II ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᐳᖅ ᐃᖃᓪᓕᐊᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ.  ᐊᑐᕐᑐᖅ ᐃᒃᑮᓇᕐᑐᒥ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓕᕋᓕᓐᓂᒃ

ᕿᑭᕐᑖᓘᒻᒥ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ 1992, ᐊᒻᒪ ᕿᑭᕐ ᑖᓗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ 2013,. ᐋᕐᓗᒃ II ᐊᖏᒥᓂᒃ 30m ᐅᓯᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᐊᒃᑯᕕᖃᕐᓱᓂ ᓴᓂᐊᓂ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓕᓐᓄᑦ 15 ᑕᓐᔅ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖃᕈᓐᓇᕐᑐᖅ 17,ᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ


Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries