STCW – ᐊᓐᓇᐅᒪᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓯᐅᑎ (STCW-SC)

5 ᐅᓪᓗᐃᑦ

ᐃᒪᕐᔪᐊᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᑐᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ STCW ᐳᑦᑕᖅᑯᑏᑦᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐆᒧᖓ IMO/STCW95 VI/2 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐳᑦᑕᖁᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᒥᐊᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᒥᐊᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᓐᓇᑎᑦᓯᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᓄᑦ ᐃᒪᕐᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓪᓚᑉᐸᒻᒪᑕ ᐃᒪᕐᔪᐊᒥ ᐊᓐᓇᐅᒪᒋᐊᖃᓂᐅᑉ ᐳᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᕿᒪᑦᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐊᓐᓇᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᔪᐊᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓇᑦᑎᑕᐅᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᖃᕈᓂ

Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries