STCW – ᐊᑦᑕᓇᕐᑕᐃᓕᑦᔪᑏᑦ (STCW-BS)

5 ᐅᓪᓗᓂ

ᐃᒪᕐᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ STCW-ᐊᑦᑕᓇᕐᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᓪᓗᑎᒃ ᐆᒧᖓ IMO: STCW ᒪᓕᒐᐃᑦ VI/ 1 ᐊᒻᒪ STCW Code Tables A-VI/ 1-1, 1-2, ᐊᒻᒪ 1-4, ᐊᒻᒪ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐅᓇ TP 4957 ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥ ᐃᑯᐊᓪᓚᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᖃᕈᓂ

Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries