ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖅ ᖁᕕᐊᓇᕈᓐᓇᕐᐳᖅ, ᐊᑯᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᔪᓐᓇᕐᓱᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖃᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᕕᒃᓴᖃᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ. ᕿᑭᕐᑖᓗᓐᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᖃᐅᕐᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓯᖏᓐᓇᕐᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ. ᕿᑭᕐᑕᓘᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᖃᕐᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔭᑦᑐᖅ ᐃᓕᓴᐃᔭᑦᑐᓄᑦ (NFMTC)

2003/04,, ᕿᑭᕐᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒪᐅᕐᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ (NFMTC), ᑐᕌᒐᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᑕᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᖃᓕᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ 2005,, ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᑦ, (ASEP).

ᐃᒃᐱᒋᔭᖃᓗᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᕙᓪᓕᐊᒧᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᕐᑕᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᕐᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᒃᑯᑦ. ᕿᑭᕐᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᒪᑕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ. .ᕿᑭᕐᑖᓗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ $1.6 ᒥᓕᐊᓐ NFMTC,ᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᐃᑲᔪᕐᓯᖏᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ.

2012, ᑖᒃᑯᐊ NFMTC,ᑯᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᑖᒥᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓪᓗ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑐᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑮᓴᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓴᐃᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᒋᐊᖃᑕᖏᓐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒃᐱᒍᓱᒍᑕᐅᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓕᕆᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓂᒃᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᓈᒻᒪᓈᕐᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᓕᓴᐅᑎᑦ, ᐅᓄᕐᓯᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᒃᑯᓪᓗ ᐃᓕᓴᕋᒃᓴᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᒃᑯᑦ.

Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries