ᕿᑭᕐᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓯᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒻᒥ, ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑦᓯᐊᓚᐅᕐᓱᓂᓗ ᒪᐃ 2019,.

ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ, ᕿᑭᕐᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᖃᓕᕋᓕᕆᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ 50 ᑕᓐᓂ ᖃᓕᕋᓕᕐᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᓂᖃᓗᑎᒃ ᓇᒻᒪᐅᑕᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᓂᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᐊᓂᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᕐᕕᐊᓂ ᕗᐃᓐᓱᕐ Nigel Hussey ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᓕᕆᔨᓄᑦ, Ocean Tracking Network, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᓄᑦ.

ᐃᓅᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᑏᒃ ᐊᐃᑯ ᐊᖑᐃᔾᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᒨᓴ ᐸᓕᑐᖅ ᐃᓕᓴᐃᓚᐅᕐᑑᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᖃᓕᕋᓕᓚᐅᕐᑐᑦ 116,ᓂᒃ (300 ᑭᓗ) ᐅᓪᓗᓂ  ᑕᓪᓕᒪᓂ (5). ᖃᓕᕋᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᕐᑐᐃᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ. ᕿᒥᕐᕈᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᒥᒐᕐᓴᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔭᕐᑐᕈᑎᓂᒃ ᑎᓴᒪᓂᒃ

ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒻᒥ ᑲᒧᓯᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᑦᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᑮᓐᖑᒪᔭᐅᔪᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓇᒻᒪᐅᑕᓕᒃᑯᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓯᒪᓪᓚᕆᑦᓱᑎᒃ ᐃᒻᒪ ᐃᒪᐅᓪᓗᑎᒃ. ᕿᑭᕐᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᑐᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᒃ ᐊᑐᕐᑐᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries