ᐃᖃᓇᐃᔮᓴᐃᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᒐᔭᖀᑦ ᐱᓕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᑎᐊᖅᑐᒦᒃ?

ᓄᓗᐊᓕᕆᔩ

ᕿᒥᕈᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᑲᑉᑕᓐᖓᓄ ᓄᓗᐊᓕᕆᔨᐅᐸᑦ, “ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᓂᖃᑦᑎᖅᑐᒥ” ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᐃᕿᐊᓱᖏᔭᖃᖏᓪᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔮᒥᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᖃᓪᓚᐸᑦ ᐊᑲᓴᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖏᓪᓗᓂᓗ.

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ

ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑎᐊᓪᓗᓂ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒥ, ᑲᑉᑕᓐᖓ ᕿᓂᖅᑐᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ “ ᐃᓱᒪᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒐᒥᒍᑦ ᐱᓕᕆᒍᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ”. ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᒍᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ, ᐱᓕᕆᐊᕆᒋᐊᓕᖏᓐᓂᓗ ᑲᒪᑎᐊᖃᑦᑕᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓗᒍ, ᐊᑕᓇᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥᓗ ᐅᔨᕈᓱᑎᐊᖃᑦᑕᓗᓂ.

ᐅᓇ ᖃᕙᕙᐅ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨ

ᖃᕙᕙᐅ ᑐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᑎᐊᕙᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖅᑐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑯᓐᓂᒃ! ᐃᓅᓂᑯᑦ ᐱᕈᓂᑰᓗᓂᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ- ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᓂᑯᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓂᑰᓗᓂᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐅᖃᓗᓕᕆᔨᑯᓐᓂᒃ, ᓄᓇᕗᒥᓗ ᐅᒥᐊᔪᐊᒥᐅᑕᐅᒋᐅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓂᐊᓯᒪᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐊᕌᒍᐃᑦ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᖃᕙᕙᐅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᑎᑎᖃᑦᑕᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒧᑦ. ᐱᓕᕆᑲᐅᑦᑐᖅᐸᑦᑐᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐃᖃᓇᐃᔮᓴᑕᖃᓕᕋᐃᒻᒪᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕕᒋᒍᒥᓇᑦᑑᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᒪᖁᑎᖓᓂ ᓴᕿᖅᑐᖃᕋᐃᒻᒪᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᕕᑦ ᐱᒐᓲᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓂᐊᕆᐊᕈᑎᓴᖓᓂᓪᓗᓐᓂᑦ.

ᐅᒥᐊᔪᐊᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ

ᖁᕕᐊᓇᓛᖑᕙᑦᑐᖅ ᐅᒥᐊᔪᐊᒥᐅᑕᐅᓗᓂ ᑐᓴᕋᓐᓈᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐅᓂᑳᓂᒃ, ᐃᖃᓇᐃᔮᕆᔭᐅᕙᑦᑐᒥᓃᑦ, ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖅᑖᑐᓂᓗ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒥ. ᐅᐱᒋᒍᓐᓇᖅᓯᓗᓂᓗ ᐊᓱᕈᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑐᓂ, ᑲᔮᓇᖅᑐᒥᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᐃᒫᓂ. ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑭᑖᑦ!

ᐱᓕᕆᓐᓇᖅᑐᖅ

ᐱᓕᕆᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑐᓂ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒥ. ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᓂᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᖃᕋᒐᓴᓐᓂᒃ, ᐊᓱᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᓇᕆᐊᓕᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑎᐊᓪᓗᓂ, ᐅᔨᕈᓱᒍᓐᓇᑎᐊᕆᐊᖃᑐᓂᓗ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᓂᓗ, ᐱᓕᕆᒍᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᕙᑕᐅᑎᒋᓪᓗ ᐱᓕᕆᒋᐊᖃᓯᖃᓚᑎᑕᐅᐸᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᓴᑎᐊᖅᑐᖅ

ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᑎᐊᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᐊᓱᕉᑎᒋᑎᐊᓚᐅᖅᑕᓐᓄᑦ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒥ. “ᐃᖃᓇᐃᔭᓕᕋᑖᑐᖅ “ ᑮᓇᐅᔭᓴᒍᓐᓇᖅᑐᖅ $100,000-ᓂᒃ ᐊᕌᒍᑕᒫᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᓂᕈᓂ. ᑕᒫᓂᒐᔪᑦᑐᑦ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓂᕈᓂ ᑎᓴᒪᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᑕᓕᒪᐃᕋᖅᑎᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓴᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᒫᓂ $85,000- $100,000-ᒦᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᓕᑲᔭᕐᒥᔪᖅ ᑭᓱᓂᒃ ᐅᒥᐊᔪᐊᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᑕᖓᓂ.

ᐊᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ

ᐊᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐅᒥᐊᔪᕐᒥ, ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑕᒪᓱᒥᖓ. ᐃᖃᓈᐃᔮᖃᕈᕕᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᕙᒍᑦ ᑲᒪᒋᒋᐊᖃᕋᑦᑎᒍ ᐊᑕᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᖅ, ᑕᐃᒪᓕ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᔨᕙᑉᐳᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᓗᑕ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑕ

ᑕᐃᒪᓕ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᓂᕈᕕᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑯᓐᓂᑦ ᐃᓕᓂᐊᖅᓯᒪᓗᑎᑦ, ᐱᒐᓲᑎᒥᒃ ᑕᑕᑎᕆᒍᓐᓇᖁᑎᑦ. ᐃᓕᓂᐊᖅᓯᒪᒋᑯᕕᑦ, ᐃᓕᓂᐊᕆᐊᕈᓇᖁᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᖅ

ᓇᒥ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᖁᖓ

ᐸᐃᐹᖅᑖᕈᑎᒋᒋᓯᒪᒍᕕᐅᒃ, ᐃᓕᔭᐅᒐᓱᐊᕈᓐᓇᓯᑕᐅᑎᒋᒍᓇᖅᑐᑎᒃ ᓄᓗᐊᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᓕᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖁᑎᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐊᔪᐊᒦᒋᐅᓴᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᖅ, ᑲᑐᔨᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ, ᐃᓕᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓲᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒥ. ᑕᕙᓕ, ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐊᑖᓂᑦᑐᖅ ᑕᑕᑎᕈᕕᐅᒃ ᖃᕙᕙᐅᑉ ᐊᐅᓚᑎᑎᒐᔭᖅᑐᖅᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᕋᔭᒻᒪᒑᐱᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᑲᕙᕙᐅᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

  • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓚᐅᖅᓯᒪᙱᒃᑯᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ. ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ.

  • Accepted file types: txt, doc, docx, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ᓇᒥ

ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᑑᕌᕈᑎᖓ: Building 208, Box 6008, Iqaluit, Nunavut, X0A 1HO
ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖁᑎᑦ: +1 867-979-3070
ᐊᓚᕕᐅᑉ ᐃᑲᕋᖏᕙᑦᑕᖏᑦ: ᓇᒐᔭᐅᒥ ᐅᓗᕈᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ- 8ᒥ- 5ᒧᑦ, ᓯᕙᑖᕕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᑎᖑᔭᒥ ᒪᑐᓯᒪᓲᖅ

ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓛᐸᑐᐊᒥ

ᑑᕋᕈᑎᒐ: 1217 Kenmount Rd, Paradise, Newfoundland and Labrador, A1L 0V8
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: +1 709-726-6328
ᐊᓚᕕᐅᑉ ᐃᑲᕋᖏᕙᑦᑕᖏᑦ: ᓇᒐᔭᐅᒥ ᐅᓗᕈᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ- 8ᒥ- 5ᒧᑦ, ᓯᕙᑖᕕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᑎᖑᔭᒥ ᒪᑐᓯᒪᓲᖅ

Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries